Skånska Husartroppen i Lund

Regementet K5:s historia i korthet

Läs mera på:http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nska_husarregementet

 

Efter de Danska krigen ansåg den svenske kungen att det var säkrast att uppsätta ett kavalleriregemente i den nya provinsen Skåne. Detta blev verklighet genom ett Kungligt brev daterat 21 maj 1658.Friherre Erik Leijonhufvud blev dess första chef. Då han redan efter ett halvår sändes till Finland övertogs befälet av den beryktade
Georg Henrik Lübecker. Regementet kallades då även Lübeckers Ryttare.

Regementet deltog i de svenska krigstågen i Tyskland, Pommern, Ryssland (bl.a. både Narva och Poltava) samt med Armfeldt i Trondhjem. I samband med denna sista kommenderingen fick två skvadroner stanna kvar i Uppsala och kom aldrig tillbaka till Skåne.

Regementets, standar som idag ingår i Skånska Dragonregementets (P 2) standarborg, tilldelades husarregementet av H.M. Oscar II den 20/6 1885. De fältslag som husarregementet hade avgörande betydelse i, angavs på regementets standar. De slagen är:
Landskrona 14/7 1677, Pultusk 21/4 1703, Posen 9/8 1704 och Fraustadt 3/2 1706.


FYRTIO ÄRORIKA ÅR I "KAVALLERISTENS" HISTORIA.

"Kavalleristen" heter den uppfräschade och pånyttfödda byggnad i Helsingborg som tidigare har kallats Berga Kasern; därför att den då var en kasern och låg på Berga. Det är för att bättre markera de historiska åren 1912-1952 som man nu beslutat döpa om denna monumentala skapelse.

1:a bataljonen, låg förlagd i nuvarande Rönnowska skolan (byggd 1882), med sina fem skvadroner med vardera 70 man till häst samt stab och tross. Av andra bataljonen var då tre skvadroner förlagda i Landskrona och två i Uppsala.

Berga Kasern byggdes under åren 1909-1911 och första bataljonen flyttade in där 1912.
Sedan 1901 års härordning var indelningsverket under avskrivning och armén tog nu istället in värnpliktiga. Kungl. Skånska Husarregementets (K 5) upptagningsområde var Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Halmstad och Varberg.

Enligt 1925 års försvarsbeslut slogs regementet den 1/1 1928 samman med Kungl. Skånska Dragonregementet (K 6) samt Kronprinsens Husarregemente (K 7) och fick namnet Kungl. Skånska Kavalleriregementet (K 2).

Redan under första världskriget hade man emellertid upptäckt att motordrivna fordon i allmänhet och pansarfordon i synnerhet skulle komma att få allt större betydelse inom försvaret. Snart fanns det också pansarfordon även på Berga och den 1/10 1942 ombildades K 2 till pansarregemente:
Kungl. Skånska Pansarregementet P 2.

Men husarer är ett ståndaktigt och tappert släkte! Av någon anledning fanns det kvar en liten tropp om ca 40 husarer nere på Ljungbyhed. Denna tropp var embryot till det nya K 2 som mot all förmodan åter dök upp på Berga hösten 1947. Det nya K 2 avlöste under ömsesidiga hedersbetygelser P 2 på Berga kasern. Men innan P 2 marscherade iväg till sin nya förläggningsort, Hässleholm, bjöd dessa två regemente Helsingborgs invånare på ett fantastiskt skådespel i en gemensam stridsövning på Bergafältet. Där deltog rytteri, pansarförband, flyg och hemvärn. En uppvisning som de närvarande helsingborgarna sent skall glömma.

Men man hade knappt hunnit fylla halmmadrasserna förrän höga vederbörande började fundera på om det varit rätt att återupprätta K 2. Det blev en orolig tid som ändå utnyttjades med all heder. På Berga utbildades goda och hårda fälthästar för övningar i "fria kriget" med beridna jägarförband bl.a. uppe i Hallandsåsens mörka skogar. Plutonchefskolan för samtliga de fyra kvarvarande kavalleriförbanden var också förlagd till Berga vid denna tid.

 

MEN HUSARER ÄR ETT STÅNDAKTIGT OCH TAPPERT SLÄKTE...

"Föreningen Skånska Husarer" är en livskraftig kamratförening för f.d. skånska kavallerister. De träffas regelbundet i olika lokala föreningar. Utöver detta finns s k minnestroppar som försöker hålla liv i den husartradition vi hadde vid våra husarregementen i Sverige. Lundahusarerna är en sådan minnestropp från regementet. På regementets dag, anordnat av P 2, som är traditionsbärande regemente för de skånska kavalleriregementena, marscherar denna kamratförening in under sitt eget standar varje år. En förändring är dock i sikte med anledning av 2000 års försvarbeslut.

"Kungl. Skånska Husartroppen i Helsingborg", som nu återintagit åtminstone en liten del i den nya "Kavalleristen", är bara en av fem liknande kavalleritroppar i Skåne. Dessa troppar har tagit som sin uppgift att rädda kavalleriets ryttartraditioner vidare ur förgängelsen och samarbetar nu i Kungl. Skånska kavallerisqvadronen. 

I juli 1950 kom så förslaget att K 2 skulle läggas ned. Arméchefen godkände förslaget och det slutgiltiga dråpslaget föll vårriksdagen 1951 då nedläggningen stadfästes.

Den 30 juni 1952 marscherade Kungl. Skånska Kavalleriregementet K 2 ut från Berga Kasern.

Regementsflaggan som används vid högtidliga tillfällen eller i strid. Det senare kanske inte så ofta nuförtiden.